Organi Mesne zajednice su:

Savet Mesne zajednice

Izvršni odbor Saveta Mesne zajednice

Organi upravljanja mesne zajednice je Savet mesne zajednice (u daljem tekstu: Savet) Savet, kao najviši predstavnički organ upravljanja i odlučivanja poslovima mesne zajednice, obavlja sledeće poslove:

-Donosi Statut MZ, kao njen osnovni pravni akt, odlučuje o njegovoj primeni i tumačenju, vrši njegove izmene i dopune,

-Utvrđuje program razvoja, dnosi finansijski plan i završni račun MZ,

-Raspisuje referendum i druge oblike ličnog izjašnjavanja građana za područje MZ ili njenog pojedinog dela,

-Donosi Poslovnik o radu Saveta MZ,

-Bira i razrešava predsednika i zamenika predsednika Saveta MZ,

-Bira i razrešava članove Izvršnog odbora i druge organe i tela,

-Odlučuje o angažovanju sredstava samodoprinosa u skladu sa Odlukom i Programom MZ vezano za samodoprinos,

-Odlučuje o zadruženju MZ,

-Predlaže i inicira skupštini opštine izvršenje poslova od interesa za građane,

-Odlučuje o saradnji sa drugim MZ i institucijama u cilju zajedničkih projekata i programa, i o saradnji sa inostranstvom,

-Pokreće inicijativu za promenu naziva ulica, trgova, kvartova,

-Donosi odluku o izradi grba, loga i znaka MZ, po prethodno pribaveljenom mišljenju Zbora građana,

-Podnosi SO izveštaj o izvršenju poverenih poslova, osniva službu MZ i uređuje njenu organizaciju,

-Stara se o izvršenju poslova iz delokruga MZ u skladu sa Statutom,

-Donosi odluke o prijemu u radni odnos i prestanku radnog odnosa lica zaposlenih u Službi MZ,

-Donosi akt o sistematizaciji radnih mesta i kolektivni ugovor za Stručnu službu, kao i druge opšte akte u službi MZ, na predlog predsednika Saveta MZ.

U Mesnoj zajednici se obavljaju poslovi:

-Predlaganja mera za očuvanje i zaštitu životne sredine,

-Predlaganje mera za očuvanje i zaštitu kulturnih dobara,

-Predlaganje mera za razvoj, izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture,

-Pružanja usluga kablovsko distributivnog televizijskog, radio i internet programa,

-Pružanja usluga reklame i popagande,

-Izdavačke delatnosti od interesa za Mesnu zajednicu (knjige, pubilikacije, novine i dr.)

-Organizacija, razvoja sporta i sportskih manifestacija, kupališta, rekreacije i dr.

-Organizacije, razvoja obrazovanja i vaspitanja dece i odraslih: tribine, kursevi, predavanja

-Predlaganja i preduzimanja mera u socijalno-zdravstvenoj zaštiti građana,

-Predlaganja i preduzimanja mera na obezbeđenju i uređenju građevinskog zemljišta za igradnju stambenog i poslovnog prostora,

-Planiranje i preduzimanje mera samozaštite u slučaju elementarnih nepogoda (požara, poplava, zemljotresa i dr.)

-Zadovoljavanje potreba građana u različitim oblastima: zanatstva, ugostiteljstva, turizma i dr.

-Organizacije i pomoći udruženjima građana i nevladinim organizacijama,

-Izdavanja objekata, zemljišta i opreme koji su u vlasništvu Mesne zajednice ili na kojima Mesna zajednica ima pravo korišćenja,

-Izgradnja, održavanje i korišćenje puteva i ulica od značaja za MZ,

-Obrazovanja organa i tela za potrebe Mesne zajednice nadležnosti opštine, čije je izvršenje povereno MZ,

-Obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom, Statutom opštine i Statutom MZ.

Dužnosti predsednika saveta:

-Predstavlja i zastupa Savet mesne zajednice,

-Organizuje rad saveta,

-Saziva i predsedava njegovim sednicama,

-Predsedava na zboru građana,

-Predlaže dnevni red,

-Stara se o javnosti rada,

-Obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i Poslovnikom o radu Saveta.

Dužnosti sekretara MZ-a:

-Predstavlja i zastupa mesnu zajednicu u okviru prava i dužnosti utvrđenih Statutom mesne zajednice,

-Obezbeđuje i stara se o zakonitosti rada mesne zajednice,

-Obavlja stručne i administrativno tehničke poslove za mesnu zajednicu,

-Rukovodi radom Službe mesne zajednice,

-Rešava o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u mesnoj zajednici u prvom stepenu,

-Pomaže predsedniku Saveta u njegovom radu,

-Obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i odlukama Saveta kao i poslove po nalogu predsednika Saveta.