421 Stalni troškovi:

 • 421111 troškovi platnog prometa – 15.690,00
 • 421325 doprinosi za korišćenje vode – 2.423,00
 • 421411 telefon,teleks i telefaks – 15.600,00
 • 421919 ostali nepomenuti troškovi – 30.000,00

423 Usluge po ugovoru:

 • 423419 ostale usluge štampanja – 10.000,00
 • 423432 objavljivanje tendera i inforormativnih oglasa – 10.000,00
 • 423521 pravno zastupanje pred domaćim sudovima – 150.000,00
 • 423711 reprezentacija – 250.000,00

424 Specijalizovane usluge:

 • 424221 usluge kulture – 180.000,00
 • 424231 usluge sporta – 90.000,00
 • 424511 usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina – 200.000,00
 • 424631 geodetske usluge – 100.000,00

425 Tekuće popravke i održavanje:

 • 425111 zidarski radovi – 350.000,00
 • 425112 stolarski radovi – 100.000,00
 • 425113 molerski radovi – 150.000,00
 • 425114 radovi na krovu – 2.000.000,00
 • 425115 radovi na vodovodu i kanalizaciji – 70.000,00
 • 425191 tekuće popravke i održavanje ostalih objekata – 150.000,00

426 Materijal:

 • 426111 kancelarijski materijal – 20.000,00
 • 426621 materijal za kulturu – 150.000,00
 • 426631 materijal za sport – 200.000,00
 • 426911 potrošni materijal – 50.000,00
 • 426913 alat i inventar – 150.000,00
 • 426919 ostali materijal za posebne namene – 100.000,00

482 Porezi, obavezne takse i kazneni penali:

 • 482251 sudske takse – 80.000,00

511 Zgrade i građevinski objekti:

 • 511241 izgradnja vodovodne infrastrukture – 1.000.000,00
 • 511239 otvoreni sportski i rekreacioni objekti – 1.000.000,00
 • 511294 ustanove kulture – 100.000,00
 • 511451 projektna dokumentacija – 500.000,00

512 Mašine i oprema:

 • 512211 kancelarijska oprema(nameštaj) – 800.000,00
 • 512221 računarska oprema – 40.000,00
 • 512222 štampači – 15.000,00
 • 512921 motorna oprema – 100.000,00

Sve ukupno: 8.178.713,00